Начало » Защита на личните данни

Защита на личните данни

       

ЛИЧНИ ДАННИ КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

С цел предлагане на услугите, Администраторът обработва лични данни предоставени доброволно от рекламодателите и обучаващите организации. Вие преценявате самостоятелно, дали и какви данни да предоставите за себе си. Администраторът не носи отговорност относно доброволността или верността на предоставените от физическите лица данни и не извършва никакви проверки в този смисъл. Администраторът не гарантира по никакъв начин действителната идентичност на физическите и юридическите лица, предоставили данни. Във всички случаи на съмнение, на установена измама и/или злоупотреба, моля да ни уведомите незабавно.
Имайте в предвид, че публикуваните от Вас данни в обявите са публични. Това означава, че предоставената информация може да бъде копирана, събирана и използвана от тези трети лица, над които Администраторът не упражнява контрол. Някои от тях могат да се намират и извън територията на Европейския съюз и е възможно да нямат еквивалентна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни.
Лични данни, които се обработват
Администраторът събира и обработва следната информация от и относно Потребителя:

РЕГИСТРАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ:

Регистрационна информация е информацията, която Вие предоставяте, за да се регистрирате за да създадете ПРОФИЛ (акаунт), да публикувате обяви и информация. Регистрационната информация може да включва: потребителско име, парола, e-mail адрес, телефон за връзка. Тези данни са ни необходими, с цел потвърждение на регистрацията Ви и последващата комуникация с Вас, във връзка с ползваните от Вас услуги. В регистрационната форма Администраторът ясно обозначава задължителния (поставя се звездичка) или доброволния характер на предоставяне на всяка категория данни и последиците от отказ за предоставянето им. Ако не предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да използвате услугите на Администратора. Регистрационната информация може да включва и имена на Потребителя, телефонен номер, населено място, адрес и всякаква друга информация, която желаете да предоставите доброволно, посредством регистрационната форма, за която и да е от Услугите на Администратора, без да e била поискана изрично от него, но със съдържание отговарящо на общите условия и политиката на Kursove-obiavi.bg

ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Състой се от публикации на обяви, изображения, електронни препратки (линкове) и всякакво друго съдържание, което Вие публикувате в/чрез Услугите на Администратора, и всякаква Ваша информация, която придружава такова съдържание, която може да включва имена, снимки и др. и могат да бъдат показвани в сайта.

Приемайки Условия, Вие декларирате, че сте информиран и се съгласявате, че цялата информация (включително лични данни), включена в съдържанието, която публикувате, ще бъде публично достъпна.

Вие сами определяте каква информация и данни за себе си или за фирмата искате да направите публично достъпни.

Вие декларирате и гарантирате, че съдържанието и информацията, която публикувате използвайки Услугите на Администратора не нарушават правата на трети лица, във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително сте получили тяхното съгласие за такова публикуване.

В допълнение Администраторът съхранява и лог-файлове (дата, час, източник – IP адреси, търсенето, което извършвате в сайта, техническа информация за Вашия интернет браузър и компютър и др.), както и лог-файлове и всяка друга информация, необходима за възпроизвеждане на извършени електронни изявления от Ваша страна, при ползване на Услугите на Администратора (напр. приемане на Условия за използване на услугите на Администратора, на Политики и др. под.), както и Вашето идентифициране при възникване на правен спор.

В случай, че използвате функцията маркиране на локация на карта, се използва Google Maps (https://www.google.com/policies/privacy/). При ползване на възможността за отбелязване на картата, Администраторът съхранява координати на отбелязаната локация.

Администраторът обработва данни за банкова сметка и друга банкова информация, във връзка с извършени от Вас транзакции по банков път или през платформата на kursove-obiavi.bg, с които заплащате услуги предлагани от сайта.

Системата за размяна на електронни съобщения между Потребители. Регистрираните Потребители имат възможност да изпращат помежду си съобщения във връзка с публикуваните в сайта обяви. Съобщенията съдържат свободен текст, въведен изцяло от Вас, като Вие самостоятелно преценявате, дали да изпратите съобщение и какви лични данни да включите в него.

Срок и местоположение на съхраняване на личните данни:

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в център с ограничен достъп и в помещения използвани от Администратора на територията на България. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Регистрационни данни, се съхраняват в срок до 1 /една/ година от изтриване на регистрацията.

Възможност да изтриете или архивирате тази информация по всяко време, и тя няма да е видима в сайта.

История и логове: Съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, логът се пази за срок от 1 /една/ година след създаването на съответната история или събитие, вкл. и при закриване на акаунт.

Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца.

Администраторът си запазва правото да премахне напълно или частично лични данни, в случаите посочени в настоящите Условия.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Технически мерки:

Администраторът се задължава да защитава личните Ви данни, станали му известни по повод на предоставените от него Услуги, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Вие сам сте направили тази информация достъпна за трети лица.

Администраторът полага дължимата грижа и предприема съответните изисквани от закона технически и организационни мерки, за да опази информацията, с която разполага, включително Вашите лични данни, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, разпространение, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване.

Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти. В случай, че защитата на личните данни бъде нарушена и в резултат на това възникне вероятност за висок риск по отношение на Вашите права и свободи, Администраторът ще предприеме необходимите действия, за да Ви уведоми незабавно, както и Комисията за защита на личните данни, по възможност в рамките на 72 часа.

Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни:

Администраторът се задължава да не разкрива Вашите лични данни, освен когато е получил Вашето изрично съгласие за това; когато това е предвидено в тази политика; в нормативен акт; ако това бъде поискано по надлежен начин от надлежен държавен/регулаторен орган.

В определени случаи Администраторът може да използва, разкрие или предостави достъп до информация относно Потребителя и неговото използване на Услугите така, че тя да може да бъде достъпна, съхранена, използвана или разкрита, включително в ситуации, в които Администраторът добросъвестно вярва, че това е необходимо с оглед, защита, упражняване или запазване на законовите права и неприкосновеността на личния живот, сигурността или собствеността на Администратора, на негови служители, посредници и контрагенти, защита на сигурността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на Услугите или на други членовете на обществото, защита срещу измама или за целите на управлението на риска, както и когато разкриването е свързано с предотвратяване разкриване на престъпление.

Ако сте регистриран потребител, достъп до част от Ваши данни, не могат да имат другите потребители на сайта. Достъпни са само данните които Вие сте преценили за публикуване.

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
Администраторът не може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за посещенията на техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

Права на потребителите :

Съгласявайки се с настоящите Общи условия и Политика, Вие потвърждавате, че сте запознати с правата, предоставени Ви по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и по-конкретно:

Имате право да получите от Администратора потвърждение, дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до тези данни. Администраторът, чрез сайта си Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до Вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Вие можете по всяко време да видите във Вашия ПРОФИЛ какви данни се съхраняват и обработват за Вас.

При поискване, Администраторът ще Ви предостави допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране. Имате право да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас в страницата на сайта ПРОФИЛ по всяко време. Промяна на лични данни, не се публикува във видима част на сайта.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Имате право да поискате изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, Вие можете сами да изтриете личните си данни в сайта, като изтриете своята регистрация меню Профил /”Изтриване на профила”, с въвеждане на потребителската Ви парола. С натискането на бутон "Изтрий" подавате заявка за изтриване профила към Администратора.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за спазване на правно задължение, което изисква обработване или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени, по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички Ваши лични данни, с изключение на личните съобщения към други потребители, както и друга информация, която Администраторът е задължен да пази по закон.

Право на ограничаване на обработването. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на.

Администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Администраторът ще преустанови обработката на Вашите данни.
Право на псевдонимизация. Администраторът предлага на Потребителят опцията личните му данни да се обработват по такъв начин, че данните да не могат да се свързват с конкретен субект на лични данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Право на уведомяване. Имате право да изискате от Администратора да Ви уведоми, относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на защита по съдебен и административен ред в случаите, в които считате, че Вашите права са нарушени може да се обърнете Комисията за защита на личните данни.

Право на възражение, когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Ако желаете да се откажете от получаването на промоционални материали, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като се свържете с Администратора на адреса на електронна пощенска кутия.

Ред за упражняване на правата :

Ако желаете да упражните което и да е от посочените по-горе права, можете да направите това сами, чрез сайта на Администратора, ако сте регистриран потребител, на посочения по-долу e-mail, или да направите изрично писмено искане към Администратора, подписано от Вас или от упълномощен представител, подадено лично в офис на Администратора или изпратено на посочения по-долу адрес за кореспонденция. В искането си следва да включите свой валиден e-mail, име, адрес и телефонен номер и да посочите ясно относно каква информация искате да ползвате достъп или искате да извършите промени, да спрете обработването и т.н., както и формата, в която да Ви бъде предоставена информацията.

Администраторът изпълнява искането Ви, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, във възможно най-кратки срокове, без ненужно забавяне, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът ще Ви информира, за всяко такова удължаване, в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато подавате искане с електронни средства, информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не желаете друго.

В определени от закона и регламента случаи, Администраторът може да откаже изцяло или частично, да изпълни Вашите искания.

Ако Администраторът не предприеме действия по искането Ви, същият е длъжен да Ви уведоми, без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините, да не предприеме действия и за възможността да подадете жалба до надзорен орган, както и да потърсите защита по съдебен ред.

Адрес за контакт: info@kursove-obiavi.bg